สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

 1. กองบังคับการอำนวยการ
  • ฝ่ายอำนวยการ 1
  • ฝ่ายอำนวยการ 2
  • ฝ่ายอำนวยการ 3
  • ฝ่ายอำนวยการ 4
 2. กองบังคับการตำรวจสื่อสาร
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • ฝ่ายการสื่อสาร 1
  • ฝ่ายการสื่อสาร 2
  • ฝ่ายการสื่อสาร 3
  • ฝ่ายการสื่อสาร 4
  • ฝ่ายการสื่อสาร 5
  • ฝ่ายการสื่อสาร 6
  • ฝ่ายการสื่อสาร 7
  • กลุ่มงานระบบวิทยกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  • กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีและบริหารความถี่
 3. กองบังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
  • กลุ่มงานบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
  • กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ
  • กลุ่มงานสารสนเทศภูมิศาสตร์และสื่อประสมเพื่อการบริหาร
 4. กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
  • ฝ่ายอำนวยการ
  • กลุ่มงานวิจัยพัฒนาและฝึกอบรมทางเทคโนโลยี
  • กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต
  • กลุ่มงานตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
  • กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี