สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY

logoสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


อาคาร 8 ชั้น 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

logoกองบังคับการอำนวยการ: อาคาร 8 ชั้น 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


กองตำรวจสื่อสาร: อาคาร 8 ชั้น 2,3 และ 5 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี: อาคาร 8 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง: อาคาร 5 ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติlogoติดต่อ ผู้ดูแลเว็บไซต์ (Webmaster)


กลุ่มงานอินเทอร์เน็ต กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาคาร 8 ชั้น 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ