สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY


สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 เรียกว่า สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 กองบังคับการ และ 1 กองกำกับการ ได้แก่

 • ฝ่ายอำนวยการ (กองกำกับการ)
 • ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
 • กองตำรวจสื่อสาร
 • กองทะเบียนประวัติอาชญากร

 • ต่อมา เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2552 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่อีกครั้งโดยได้มีการ แบ่งกองบังคับการใหม่ ออกเป็น 4 กองบังคับการ ดังนี้

 • กองบังคับการอำนวยการ
 • กองบังคับการตำรวจสื่อสาร
 • กองบังคับการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
 • กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
 •