สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
OFFICE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY


ที่มาและโครงสร้าง


สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2548 เรียกว่า สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 กองบังคับการ และ 1 กองกำกับการ ได้แก่

 • ฝ่ายอำนวยการ (กองกำกับการ)
 • ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
 • กองตำรวจสื่อสาร
 • กองทะเบียนประวัติอาชญากร

 • ต่อมา เมื่อวันที่ 31 มี.ค.2552 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่อีกครั้งโดยได้มีการแบ่งกองบังคับการใหม่ ออกเป็น 4 กองบังคับการ ดังนี้

 • กองบังคับการอำนวยการ
 • กองตำรวจสื่อสาร
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง
 • กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี
 •  

  โครงสร้างสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คลิกที่นี่  อำนาจหน้าที่


  - เป็นฝ่ายอำนวยการในการกำหนดยุทธศาสตร์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานในสังกัด

  - ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินอื่นของสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่ข้าราชการตำรวจ

  - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย