30 มิ.ย.59 ภาพบรรยากาศ วันสถาปนาสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2559